شورای علمی جشنواره ملی امیرکبیر

سید منصور واعظ پور

استاد دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر

علی محدث خراسانی

دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر

سید منصور واعظ پور

استاد دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر

علی محدث خراسانی

دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر

طاها گودرزی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر

حمیدرضا حبیبیان

استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر

سید مجید اسماعیلی فر

استادیار دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه امیرکبیر

مهدی بشارت نیا

دبیر اجرایی جشنواره

کادر اجرایی جشنواره ی ملی دانش آموزی امیرکبیر

مهندس مجتبی ترکیان

مدیر مالی اداری دانشکده ریاضی

مهندس رضا معتمدی

کادر اجرایی (دانشکده ریاضی)

مهندس رضا حسینی

کادر اجرایی (دانشکده مهندسی پلیمر)

مهندس محمد شهیب زاده

کادر اجرایی(دانشکده مهندسی شیمی)

مهندس علی بیگی

کادر اجرایی(دانشکده مهندسی پلیمر)

مهندس ابوالفضل خان محمدی

کادر اجرایی(دانشکده مهندسی شیمی)

بهاره سادات صادقی

کادر اجرایی(دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

مهندس ریحانه سلیمانی راد

کادر اجرایی(دانشگاه عالی ایوانکی)

پریسا طیاری کشگسرای

کادر اجرایی(دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

کتایون خیرآبادی

کادر اجرایی(دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

منصوره میقانی

کادر اجرایی(دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)

مهندس مریم رحیمی

کادر اجرایی(دانشگاه تربیت معلم)

نیکتا راضی زاده

کادر اجرایی(دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)